• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

تجهیزات فعال شبکه

خانه تجهیزات فعال شبکه

تجهیزات فعال شبکه

تجهیزات فعال شبکه

این مقاله به تجهیزات اکتیو شبکه یا تجهیزات فعال شبکه از جمله تعریف کوتاهی از آنها و انواع تجهیزات از جمله کارت شبکه و فناوری POE و سوئیچ شبکه خواهیم پرداخت .یکی از خدمات شبکه تامین همین قطعات میباشد.

در شبکه رایانهای به قطعاتی که به برق متصل میشوند و در هدایت دادهها یا تولید و تقویت سیگنالها نقش دارند، تجهیزات فعال شبکه یا Active میگویند. تجهیزات اکتیو شبکه عبارت است از:

 کارت شبکه (Network Interface Card)
رابط فیزیکی بین رایانه و محیط انتقال است و دارای.  اسامی دیگری چون Network Adapter وLAN card  است کارتهای شبکه دارای سرعت دریافت و ارسال 10/100/1000 Mbpو دو چراغ سبز و زرد هستند. ممکن است در کارتهای شبکه مختلف رنگ چراغها متفاوت باشد. با اتصال رایانه به شبکه، این 2چراغ روشن میشود. چراغ سبز بهصورت ثابت و چراغ زرد بهصورت چشمک زن است. روشن شدن چراغ ثابت به معنی اتصال درست و روشن شدن چراغ چشمکزن به معنی دریافت و ارسال داده در شبکه است
کارتهای شبکه دو نوع سیمی و بیسیم ( Wireless) هستند
منبع تغذیه POE  (Coupler یا Injector) :
فناوری  POE  فناوری ( Power over Ethernet) برق از طریق کابل شبکه است و تجهیزاتی که دارای قابلیت PoEهستند، میتوانند برق مورد نیاز خود برای روشن شدن را از طریق همان کابل شبکهای بگیرند که داده را از آن دریافت میکنند. استاندارد PoEمیتواند برق مورد نیاز تجهیزات را بسته به نوع کابل روی 2زوج سیم و یا تمام 4زوج سیم انتقال دهد . درصورتیکه شما دوربین مدار بسته تحت شبکه ( IP Camera) تلفن تحت شبکه IP Phone و یا آنتن بیسیم داشته باشید، میتوانید برق این تجهیزات را از طریق سوییچ مجهز به فناوری POE تأمین کنید
مزایای استفاده از فناوری PoEعبارت است از:
  • کابل کشی بسیار سریعتر و ارزانتر خواهد بود زیرا بهجای اینکه برای هر دستگاه در شبکه یک کابل برق و یک کابل داده استفاده شود، فقط یک کابل شبکه استفاده میشود.
  • میتوان سوییچ PoEرا به UPS متصل کرد تا در صورت قطع برق، تجهیزات متصل به آن مانند دوربین، تلفن و.... خاموش نشوند. (Uninterruptible Power Supply) UPS منبع تغذیه بدون توقف، یک دستگاه الکترونیکی است که از آن برای ایجاد ثبات در تغذیه تجهیزات الکتریکی استفاده میشود و در صورت قطع برق میتواند برق تجهیزات را تأمین کند
  • در بعضی مواقع فقط یک دستگاه داریم که نیاز به استفاده از قابلیت PoEدارد. در این حالت خرید یک سوییچ PoEمنطقی و مقرون به صرفه نیست و میتوان از منبع تغذیه PoEدر شبکه استفاده کرده، دستگاه موردنظر را به آن متصل کرد
:PoE Splitter
دستگاه کوچکی که برق و سیگنال داده را از کابل شبکهای که دارای قابلیت PoEاست،جدا میکند. با استفاده از این دستگاه میتوان قابلیت تغذیه بهصورت PoEرا به تجهیزاتی اضافه کرد که فاقد این قابلیت هستند. برای مثال در محل نصب دوربین تحت شبکه به کابل شبکه که از درگاه PoEمیآید، یک PoE Splitterمتصل کرده، با جدا کردن داده و برق آنها را به درگاه LANو سوکت برق دوربین متصل میکنیم .
سوییچ  (Switch) :
سوییچ دستگاه مرکزی در شبکه ستارهای است که تمام گرهها ( node ) را از طریق کابل شبکه به هم متصل میکند و به وسیله این دستگاه گرهها قادر به ارسال و دریافت اطلاعات به یکدیگر خواهند بود.
سوییچهای مختلف با تعداد 48 ،24 ،16 ،8 ،4درگاه وجود دارد و سرعت انتقال دادهها در این درگاههامیتواند 1Gbps ،10/100 Mbpsو 10Gbpsباشد. برخی از درگاههای سوییچ میتوانند قابلیت PoE داشته باشند
در مقاله بعد راجع به انواع سوئیچ شبکه و دیگر تجهیزات فعال شبکه صحبت خواهد شد مقالات دیگر ما را دنبال کنید

منبع : کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوره دوم متوسطه

دیگر مقالات مرتبط
رک شبکه
راه اندازی شبکه
مزایای راه اندازی دیتا سنتر
اجزای اصلی دوربین مدار بسته شبکه
انواع کابل شبکه
خدمات شبکه