• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

کارایی تجهیزات امنیتی شبکه

خانه کارایی تجهیزات امنیتی شبکه

کارایی تجهیزات امنیتی شبکه

کارایی تجهیزات امنیتی شبکه

تجهیزات امنیتی شبکه در کنار ارتقاء شاخصهای امنیتی ناحیه مورد حفاظت ممکن است از دیدگاه کارایی عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار داده در این جا به کارایی تجهیزات امنیتی شبکه خواهیم پرداخت

تجهیزات امنیتی شبکه در کنار ارتقاء شاخصهای امنیتی ناحیه مورد حفاظت ممکن است از دیدگاه کارایی عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار داده و احتمالا باعث افت کارایی آن شوند.
برای طرح بحث کارایی تجهیزات امنیتی شبکه ابتدا لازم است که پارامترهای کارایی را تعریف نماییم.
*****گذردهی
گذردهی یا توان عملیاتی در شبکه های ارتباطی مانند اترنت یا مخابره بستهای، متوسط نرخ تحویل موفق پیام در یک کانال ارتباطی است. این دادهها ممکن است از یک پیوند فیزیکی یا منطقی و یعبور از طریق گره شبکه خاص تحویل داده شوند. توان عملیاتی معمولاً بوسیله بیت بر ثانیه و گاهی اوقات بسته های داده برثانیه یا بسته های داده دربازه های زمانی، اندازه گیری میشود.
****در دسترس بودن
این پارامتر ضمانت میکند که یک سیستم - مثلاً اطلاعاتی - همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار خود را انجام دهد. بنابراین حتی اگر همه موارد ایمنی مد نظر باشد اما عواملی باعث خوابیدن سیستم شوند - مانند قطع برق - از نظر یک سیستم امنیتی این سیستم ایمن نیست.
تصور کنید برای سازمان خود تنها یک File serverیا DHCP serverدر نظر گرفته اید که به صورت مجازی روی یک سرور نصب شده است.اگر این دو سرور مجازی Downشوند یا سرویس هایشان پاسخ ندهند، عملا دسترسی به اطلاعات و یا گرفتن IPغیر ممکن خواهد شد. برای رفع این مشکل ساختارهایی طراحی شده، تا در صورت عدم پاسخ گویی یک سرور، سرور دیگری پاسخگو باشد. به این قابلیت که تحمل خرابی را برای شبکه سازمان ما ایجاد میکند به اختصار HA117میگویند.
****مقیاس پذیری
مقیاس پذیری یکی از ویژگیهای سیستم، شبکه و یا پردازش است. این ویژگی افزایش تعداد عملیاته را کنترل میکند و سیستم را مطابق با آن گسترش میدهد. به عنوان مثال، زمانی که منابع (به ویژ منابع سخت افزاری) به سیستمی اضافه میشوند، مقیاس پذیری میتواند توانایی آن سیستم را در افزایش خروجی نهایی تحت یک بار افزایش یافته نشان دهد.
به طور کلی اگر بخواهیم مقیاس پذیری را به عنوان یکی از ویژگیهای سیستم در نظر بگیریم، تعریف آن آسان نیست و برای توصیف آن باید ویژگیهایی که در زمینه های مربوط به مقیاس پذیری مهم تلقی میشوند را نیز توصیف کرد؛ و این موضوع، یک مسئله مهم در سیستمهای الکترونیکی، پایگاههای داده، مسیر یابها و شبکهها است. اگر در یک سیستم، عملکرد پس از اضافه کردن سخت افزار، (متناسب با ظرفیت اضافه شده) بهبود یافت، آن سیستم اصطلاحاً مقیاس پذیر نامیده
میشود.
***پهنای باند
در علوم کامپیوتر و شبکههای کامپیوتری، پهنای باند، پهنای باند شبکه، پهنای باند دادهها یا پهنای باند دیجیتال یک معیار اندازه گیری بر اساس نرخ بیت ارتباط دادهای استفاده شده و یا موجود می باشد که در واحد اندازهگیری بیت در ثانیه ( )bit/sو یا مضاربی از آن ( )Kb/s , Mb/s , Gb/sبیان میشود. در واقع پهنای باند به شما میگوید به طور همزمان چند بیت میتواند از کنار هم رد شوند یا در طول محیط ارتباطی شما با شبکه جابجا شوند.
****قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان در حقیقت احتمال موفقیت است، یا احتمال اینکه سیستم یا مجموعه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیتهای تعیین شده در طراحی (مانند محدوده زمانی و مکانی) و در شرایط کارکردی مشخص(مانند دما، رطوبت، ارتعاش و...) عمل کند. برای اندازه گیری قابلیت اطمینان یک سیستم ابتدا سیستم به اجزایی شکسته میشود و قابلیت اطمینان سیستم برحسب قابلیت اطمینان اجزای آن بیان میگردد. برای محاسبه قابلیت اطمینان هر جزء براساس دادههای
آماری در دسترس، مدلی برای نرخ وقوع خرابی انتخاب میشود و پارامترهای آن براساس دادههای موجود تخمین زده میشوند.
****کاربردپذیری
در طراحی تعامل، کاربردپذیری شاخصهای است که میزان سهولت کاربری یک ابزار را نشان میدهد. تعریف کاربردپذیری از دیدگاه «سازمان بینالمللی استانداردسازی»: میزانی که یک محصول میتواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده،ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند
منبع : مرکز تخصصی  آپا دانشگاه محقق اردبیلی
دیگر مقالات مرتبط
رک شبکه
راه اندازی شبکه
مزایای راه اندازی دیتا سنتر
اجزای اصلی دوربین مدار بسته شبکه
انواع کابل شبکه
خدمات شبکه
امنیت شبکه