• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

چگونه تصویر چند دوربین مداربسته متفاوت را نمایش دھیم

خانه چگونه تصویر چند دوربین مداربسته متفاوت را نمایش دھیم

چگونه تصویر چند دوربین مداربسته متفاوت را نمایش دھیم

چگونه تصویر چند دوربین مداربسته متفاوت را نمایش دھیم

در این مقاله به چگونه تصویر چند دوربین مداربسته متفاوت را نمایش دھیم و بیان دستگاه مورد نیاز همچون سوئیچر و کواد و مالتی پلکسر و مزایا و معایب دستگاه ها خواهیم پرداخت

بیشتر سیستمھای مدار بسته از چندین دوربین مداربسته تشکیل شده اند و این نیاز وجود دارد که تصاویر ھمه دوربینھا مشاھده یا ضبط شود. بھترین راه برای این کار استفاده از دستگاهھایی مانند سوئیچر, کواد (کواد اسپلیتر)  و مالتی پلکسر است. انتخاب دستگاه مناسب با توجه به کاربرد مورد نظر شما نیازمند داشتن اطلاعات درباره ھمه این دستگاهھاست. در ادامه به بیان برخی از مزایا و معایب ھر کدام از این دستگاهھا میپردازیم
سوئیچر
سوئیچر دستگاھی است که میتوان به وسیله آن تصاویر دوربین مداربسته های متفاوت را به طور نوبتی بر روی مانیتور نمایش داد. خروجی نمایش داده شده را ھمچنین میتوان ضبط نیز کرد. برای ضبط تصاویر میتوان از یک VCR استفاده کرد. باید توجه داشت که تصاویر ضبط شده به وسیله سوئیچر Real-timeھستند و میتوانند دارای کیفیت بالایی باشند. از این رو ھنوز نیز از افراد حرفهای ترجیح میدھند از سوئیچر استفاده کنند و میتوان گفت  قابلیت ضبط Real timeدر سوئیچر باعث شده که تا حدودی محدودیت سوئیچر در ضبط تنھا یک تصویر در نظر گرفته نشود.
به طور کلی استفاده از سوئیچر در سیستمھایی توصیه میشود که نباید ھزینه نصب آنھا بالا باشد.
مزایا: ساده, ارزان, تصاویر real timeو با کیفیت
معایب: در لحظه تنھا میتواند یک تصویر یک دوربین را ضبط کند.
(Quad splitter) کواد
کواد دستگاھی است که از قابلیت نمایش چھار تصویر ھمزمان بر روی مانیتور برخوردار است. از این دستگاه ھازمانی استفاده میشود که نیاز به نمایش چندین (حداکثر چھار)تصویر بر روی مانیتور باشد. این دستگاهھا نیز مانند سوئیچر تنھا میتوانند تصویر نمایش داده شده بر روی مانیتور را نمایش دھند.
مزایا: ساده, قابلیت نمایش چند تصویر ھمزمان
معایب: تنھا میتواند تصویر یک دوربین یا چھار دوربین را در اندازه یک چھارم تصویر ضبط کند.
(Multiplexer) مالتی پلکسر
مالتی پلکسر دستگاھی است که امکان ضبط چند تصویر را در اندازه کامل و به صورت ھمزمان فراھم میکند. این دستگاه ھمچنین امکانات نظارتی بیشتری را در مقایسه با کواد و سوئیچر فراھم میکند. این دستگاه ھا میتوانند چندین تصویر را به طور ھمزمان نشان دھند و از انعطاف پذیری بالایی برای به وجود آوردن روشذھای
مختلف نظارتی برخوردارند.
چه زمانی باید از مالتی پلکسر استفاده کرد
به طور کلی استفاده از مالتی پلکسر بیشتر در سیستمھای مدار بسته پیچیدهتر که نیاز به سیستم نظارتی سطح بالایی دارند یا در مواردی که نیاز به ضبط تمامی تصاویر دوربینھا به طور ھمزمان وجود داشته باشد استفاده میکنند.
مزایا: ضبط ھمه تصاویر دوربینھا به طور ھمزمان, امکان فراھم آوری سیستم نظارتی پیچیدهتر, امکان مشاھده
مناطق بزرگ با استفاده از نمایش چند تصویر از دوربینھای مختلف
معایب: عدم ضبط تصاویر به صورت ,Real-timeافزایش قیمت کلی سیستم نصب شده
بیشتر درباره مالتی پلکسر
در مالتی پلکسر مشکل ھر دو دستگاه کواد و سوئیچر در عدم توانی ضبط چند تصویر ھمزمان حذف شده اما باید به این نکته توجه داشت که تصاویر فرستاده شده از دوربین به طور غیر ھمزمان به مالتی پلکسر میرسند. این تصاویر نمیتوانند مستقیما در VCRذخیره شوند چون این دستگاه تنھا قابلیت ذخیره یک تصویر در ھر لحظه را
دارد. بنابراین مالتی پلکسر تصاویر دوربینھای مختلف را به نویت در حافظه VCRذخیره میکند. در این حالت این دستگاه میتواند تا ٥٠تصویر از دوربینھای متفاوت را در یک ثانیه ذخیره کند و در زمان باز کردن فایلھای تصویری نیز مالتی پلکسر تصاویر مربوط به یک دوربین را به طور منظم نمایش میدھد