• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

کدهای برنامه ریزی سانترال KX-TDE یا KX-TDA

خانه کدهای برنامه ریزی سانترال KX-TDE یا KX-TDA

کدهای برنامه ریزی سانترال KX-TDE یا KX-TDA

کدهای برنامه ریزی سانترال KX-TDE یا KX-TDA

در این مقاله کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک وبرنامه های خطوط شهری انالوگ و برنامه رنگ خور و برنامه دسترسی داخلی ها به خطوط شهری و برنامه های خطوط شهری انالوگ بیان شده است .

برنامه دسترسی داخلی ها به خطوط شهری

2گروه بندی خطوط شهری
402
1-1-TRUNK GROUP NO
2-مجاز و غیر مجاز کردن خطوط شهری در هر کدام از کلاس 500
500و402 هر کدام آبی بودن دسترسی
2-7-2   external call block
3-کلاس بندی داخلی ها
602
4-1-MAIN = COS قسمت
تغییر شماره داخلی نیز در قسمت 3 می باشد
003
EXENSIEN NUMBER

برنامه مربوط به صفر بند

1-وارد کردن ارقامی که باید محدود شوند301
لول 7و1 از قبیل از
7-1
DENEID CODE
و ما اول 2مقابلش : 00
واول 3مقابلش : 0  قرار می دهیم
قرار دادن هر کدام از کلاس ها در لوله های مختلف
501
2-7-1 TRS LEVEL
 
قرار دادن هر کدام از داخلی ها در کلاس مربوط
602
4-1-1 MAIN
در این قسمت می توان شماره های استثناء را برای دسترسی گذاشت
1- وارد کردن شماره های استثناء :
302
V-TRS
EX CEPTION CODE
مثلا برای موبایل زیرلولای 3 شماره 09124232099 را وارد کنیم
2- تعیین اول برای شماره ذخیره شده :
509
2-7-1 TRS
TRS LEVEL FOR SYSTEM SPEED DIALING
زیرا  گزینه اول خود را در کلاس مربوط می گذاریم
لغو حالت صفر بند در مورد شماره تلفن های ذخیره شده
7-5
TRS OVERICOL BY SYSTEM SPEED DRALING
MUNDو  ATU: 101 جهت  
102 تغییر تایم روز و شب

تغییر دادن سیستم های کاری:

514
2-7-1 PRAGRAMING MANEGER
TIME SERVICE SWITCH
در سیستم
511
2-7-1
PRAGRAMING MANEGER
تعیین نام داخلی
004
41-1-MAIN
EXTENSIEN NAME
برنامه رنگ خور
1-تعیین مقصد زنگ خط شهری405
10-2-DIL
DIL DESTION
2-تعیین شماره شناور یا مجازی برای کاسه زنگ
622
3-5-1 MAIN
FLOATING EXTENSION NUMBER
 
3-تعیین اعضا برای هر کدام از کاسه زنگها
602
3-5-4-EXTENSION NUMBER
ICD GROUP MEMBER
ترتیب زنگ خورهای داخلی
621
3-5-4-DELEYER RING
برنامه های خطوط شهری انالوگ :
1-قطع و وصل کردن خط شهری با استفاده از سیستم نرم افزاری
 400
1-1-PORT PROPRTY CONECATION
INS : وصل
OUY : قطع
2-قاب نام برای خطوط شهری
401
1-1-CONAME
3-تعیین شماره گیری پالس و تن
410
1-1-PORT PROPERTY PIALLING MODE
4- برنامه ی لر ای دی
409
1-1-CARD PROPERTY
CALLER ID SIYNALLING
 
تشخیص فعال بودن یا نبودن تایم برای هر کدام از کلاس 502
2-7-1
CO&SMPER
EXTENSION-COLINECALL PARITIONLIMIT
تنظیم مدت تایم
472
3-1-1 MAIN
EXTENSION-CODUTION TIME
گروه بندی داخلی ها جهت پیج
603
4-1-1 MAIN  USER GROUP
فعال کردن خروجی اضافی از چهار سیم داخلی اختیاری
600
1-1-PORT PROPERTY