• امنیت مهمترین قانون زندگی است
 • رزومه ارتباط نماگستر

كدهاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك KX-TEM824,KX-TES824

خانه كدهاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك KX-TEM824,KX-TES824

كدهاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك KX-TEM824,KX-TES824

كدهاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك KX-TEM824,KX-TES824

در این مقاله كدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM824 قرار داده شده و توصیه میشود از وارد كردن كدهای دیگر خودداری نمایید.

كدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM824

 
ابتدا جهت وارد شدن به برنامه ریزی به این صورت عمل كنید
       PROGRAM + *# +1234
 نكته: عدد 1234 پسورد پیش فرض سیستم میباشد و در صورت تغییر پسورد باید پسورد تنظیم شده را بجای آن قرار داد
 
توجه:
        1- جهت تغییر حالت از كلید AUTO ANS استفاده نمایید
 
  2- جهت ذخیره کردن  تنظیات هر كد از كلید AUTO DIAL استفاده نمایید
  3- جهت خروج از یك كد و وارد نمودن كد جدید از كلید HOLD استفاده نمایید
 

كدهای برنامه ریزی سانترال:

 • 000  تنظیم ساعت وتاریخ                                                              Day/Time Set     
 • 006   انتخاب حالت تنظیم اتوماتیك و یا دستی بودن حالت روز و شب  Day/Night Mode     
  • حالت تنظیم اتماتیك: دستگاه سانترال به صورت اتوماتیك به حالت روز و شب میرود           Man
  • حالت تنظیم دستی : دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود           Auto 
 • 007   انتخاب ساعات شب و روز در حالت اتوماتیك                                               Day/Night Time
 • 009   تغییر دادن کد های دسترسی به خط شهری و تماس با اپراتور
 • 011   ثبت شماره ها در شماره گیری سریع                                                Speed Dial Name    
 • 111   انتخاب حالت موزیك پشت خط                                                                       Hold Music
  • در صورت انتخاب موزیك بیرونى  باید خروجی یك دستگاه صوتی بیرونی را به ورودی دستگاه سانترال متصل كرده
 • 212   تنظیم تایم قطع اتصال در حالت تنظیم تایمر                                              CO Duration Limit 
 • 613   فعال کردن تایمر بر روی داخلی ها
 • 302   بستن دو صفر
 • 303   بستن صفر
 • 400   فعال و غیر فعال كردن خطوط ورودی  شهری                                                         CO Connection
 • 401   شماره گیری در حالت تن و پالس                                                               ‍CO Dial Mode
 • 405   دسترسی به خط ورودی در حالت روز                                                           Day Out CO
 • 406   دسترسی به خط ورودی در حالت شب                                                      Night Out CO
 • 407   دسترسی به خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                      Lunch Out CO
 • 408   زنگ خور خط ورودی در حالت روز                                                                       Day In CO
 • 409   زنگ خور خط ورودی در حالت شب                                                                 Night In CO
 • 410   زنگ خور خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                               Lunch In CO
 • 414   مرتبط به اپراتور خودكار در حالت روز                                                           CO Day/Mode
 • 415   مرتبط به اپراتور خودكار در حالت شب                                                       CO Night/Mode
 • 416  مرتبط به اپراتور خودكار در حالت وقت صرف ناهار                                       CO Lunch/mode
 • 500   مرتبط به اپراتور خودكار                                                                           Disa dial Mode
 • 501   مرتبط به اپراتور خودكار                                                                              Disa Built-In
 • 503   مرتبط به اپراتور خودكار : دریافت اتوماتیك فكس                                        FAX Connection
 • 506   مرتبط به اپراتور خودكار : در صورت اشغال بودن داخلی مورد نظر
 • 601   محدود كردن خطوط داخلی در حالت روز ( صفر بند و دو صفر بند   (   Day Tool Restr
 • 602   محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند(  Night Tool Restr
 • 603   محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند(  Lunch Tool Restr
 • 900   فعالسازی كالر آی دی                                                                                             CID Assign
 • 910   تنظیم نوع كالر آی دی                                                                                                    CID Type
 • 628   تنظیم كالر آی دی