• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

ویپ و اینترنت تلفنی

خانه ویپ و اینترنت تلفنی

ویپ و اینترنت تلفنی

ویپ و اینترنت تلفنی

در مقاله حاضر سعي شده است تلفن از طريق اينترنت(jmternet Telephony) وبطور معمولي اينترنت تلفني(IPT) با توجه به سخت افزار ابتدا و انتهايي خود و VOIP ( صدا روي اينترنت) مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.

VOIP

 انتقال صدا به پاكتهاي تعريف شده شبكه ها و مخصوصا صوت وصدا روي  IP يكي از پر سودترين و سريعترين روشهاي پذيرفته شده ميباشد, طراحان صنعتي طبق برآوردي كه داشته اند همه جا VOIP  توانسته است بيليونها تجارت بازگاني در طي چند سال را بوجود آورد.
براي اينكه شركتهاي مختلف به صرفه جويي اقتصادي برسند به VoIP وVOFR   رو مي آورند,صوت روي پاكت هاي انتقال, انتقال مييابد,در حقيقت روش شماره گيري طرحي است كه امروزه مي تواند در ساختار VOIP  قرار گيرد و باعث انتقال صدا شود كه اين ساختار ( با سرعت زياد) باعث سود بوجود آمده از همگرايي با اينترنت و ترافيك صوتي ميباشد.كيفيت صدا وكيفيت كارباتوجه به سرويسهاي VoIP نتيجه خواهد شد.

اجزاء يك شبكه VOIP:

- VOIP  نياز به اتصال معمولي به شبكه هاي سويچينگ صوتي خواهد داشت. ITU-T آدرس هايي را از H.323 ميگيرد كه خود H.323 يك مجموعه استاندارد هايي براي شبكه هاي جند نقطه اي پاكتي مي باشد. اجزا اصلي شبكهH.323  در شكل زير نمايش داده شده است, كه خود ترمينالهايH323   و هم چنين pc-phone ها ( در يك طرف) و در طرف ديگر وسايل  اتصال بي سيم كه از ISDN و PSTN موجود استفاده ميشود.

انواع اينترنت تلفني:

بطور معمولي اينترنت تلفني(IPT) با توجه به سخت افزار ابتدا و انتهايي خود و صدا روي اينترنت رده بندي  ميشود  ، يا  اينكه يك سخت افزارPSTN با ترمينال مورد نظر روي هر طرف فراخواني، 4 حالت ميتواند داشته باشد، با توجه به اينكهPC يك سخت افزار خوب انتقال دهنده صدا روي شبكه هاي با اين قابليت است پس حالتهاي زير را خواهيم داشت:
PC-TO-PC : دراين حالت زماني است كه شما از طريق PC خودتان با نرم افزار هاي رايگان موجود به اينترنت دسترسي داريد  پس با امكانات چند رسانه اي pcخودتان و طرف مقابل هم با همين امكانات ميتوانيد ارتباط تلفني داشته باشيد.(طبيعي است كه بايدPC ها داراي امكانات چندرسانه اي باشند وابزار موردنياز ديگر نيز وجود داشته باشد.)
كه در اين حالت به سرويس هاي ديگر اينترنت نيز دسترسي داريد.
Pc-T0-Telephone(Post/ISDn/GSM,…)  :
اين حالت نسبت به حالت قبل يك حالت گسترش يافته اي مي باشد كه معمولا با استتانداردPSTN  همراه است و يك Gateway وجود خواهد داشت كه در مقصد اطلاعات ارسالي  را به اطلاعات مربوط به شبكه تلفنيPSTN تبديل نمايد. كه اين عمل با هزينه حداقل امكانپذيرمي باشد نوعGateway هايي كه در اين حالت استفاده ميشود اغلب AccessPower و iConnect ميباشد.
كاربراني كه دسترسي اينترنت دارندبطور محلي ميتوانند از اين امكان استفاده نمايند در صورتيكه كاربراني كه حق شارژ مخصوص پرداخته اند جزء اپراتورهاي Gweway  محسوب مي شوند( در اروپا حق شارژ~5~12      CenT در دقيقه در Augus   98 بوده است).
Telephone -To - Telephone(Post/ISDN/GSM…):
كه در اين روش اغلب براي فواصل دور مورد استفاده قرار ميگيرد براي مثال مي توان كاربران موبايل را نام برد. در اين نوع اينترنت تلفني دو گذرGateway  وجود خواهد داشت يعنيInternet-To-GSTN  وGSTN-to-Internet  و نوع Gateway هايي كه در اين حالت استفاده مي شوند معمولاAccessPower وdeLTaRhree يا Pagescz  ميباشند. در اين حالت هم مي توان كاربران محلي داشت و هم كاربراني كه حق شارژ مخصوص پرداخته اند(حق شارژ در August 98  در حدود ~7~17  cent در دقيقه بوده است.)
Telephone-To-PC9POST/ISDN/GSM…) :
 اين روش با نام InteFon هم شناخته ميشود كاربراني كه حق شارژ و امتياز بالايي دارند به راحتي مي توانند از اين حالت استفاده كنند.