• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

امکانات هوشمند سازی منزل

خانه امکانات هوشمند سازی منزل

امکانات هوشمند سازی منزل

امکانات هوشمند سازی منزل

در هوشمندسازی منزل امكانات و قابليتهای زير میتواند مورداستفاده قرار گيرد.علاوه بر امکانات هوشمند سازی منزل در این مقاله به میزان صرفه جویی این امکانات بر خانه هم اشاره می شود .

کنترل روشنايی:
با مقايسه ميزان مصرف انرژی الكتريكی ساختمانهامیتوان دريافت كه حدود ۳۰درصد از انرژی مصرفی در ساختمان در سيستمهای روشنايی مصرف میگردد.
بخش زيادي از هزينه های برق ناشي از چراغهای است كه ناخواسته روشن هستند.برای بهينه سازی مصرف انرژی برق (روشنايی،) هوشمندسازی منزل  نيز نقش به سزايی را در اين زمينه ايفا میكند. با استفاده ازسنسورهای مختلف میتوان مصرف انرژی برق را كاهش داد. خانه هوشمند روشهای مختلفی را برای مديريت روشنايی ارائه میكنند كه در زير به آنها اشاره شده است:
ـ كنترل روشنايی براساس حضور شخص
ـ كنترل روشنايی براساس شدت نور (روشنايی) محيط
ـ تغيير سطح روشنايی با ديمر
ـ كنترل روشنايی بر اساس زمانبندی
موارد فوق را با كليد، با ريموت و يا با اپليكيشن تلفن همراه، تبلت و از طريق اينترنت میتوان كنترل كرد.


 کنترل دما:
با هوشمندسازی منزل  سيستم گرمايش وسرمايش ساختمان و استفاده از اطلاعات مربوط به حضور افراد، باز بودن درو پنجره ها و كيفيت هوا و رطوبت تا حد زيادی میتوان به كاهش مصرف انرژی و آسايش افراد در محيط دست پيدا كرد. به عنوان مثال میتوان كاری كرد كه در صورت باز بودن پنجره ها سيستمهای سرمايش كار نكنند تا از هدر رفتن انرژی جلوگيری شود.

کنترل سيستم صوتی و تصويری:
با استفاده از ارتباط سيستم هوشمندسازی منزل  با تجهيزات صوتی و تصويری كنترل آنها ساده تر شده و ديگر نيازی به استفاده از چندين كنترلر نخواهد بود. با تعريف سناريوهايی برای مشاهده تلويزيون و يا گوش دادن به آهنگ میتوان تنها با فشردن يك دكمه نور اتاق را تنظيم كرد و تجهيزات لازم را نيز روشن نمود به عنوان مثال سينمای خانگی فعال شود، نورچراغها 7۰درصد كاهش پيدا كند. همچنين میتوان در اتاقهای مختلف موسيقی های متفاوتی پخش كرد.در صورت نياز نيز امكان كنترل اين سيستمها از راه دور امكانپذير خواهد بود.

سيستم امنيتی و نظارت تصويری:             
تدابير امنيتی و نظارتی باعث آسايش خيال بيشتر برای محيط های كار و زندگی بوده اند. يكی از ويژگیهای سيستمهای نظارت تصويری اين است كه میتوان تصاوير دوربين مداربسته  را از مناطق دورتر حتی خارج ازشهر يا كشور از طريق شبكه و اينترنت مشاهده نمود.اين قابليت باعث میشود در مكانهايی كه حضور نداريم بتوانيم نظارت بيشتری داشته باشيم. مانند نظارت بر خانه از محل كار

 سيستم قطع گاز يا آب در مواقع خطر:
با قرار دادن سنسورهای مناسب، در صورت نشت گاز، آتش سوزی، سرقت و نشت آب میتوان سيستم را كنترل كرد. با نصب شيرهای برقی با قابليت كنترل از راه دور آنها میتوان در صورت نياز شيرهای آب و يا گاز را قطع نمود و سيستم هشدار را فعال كرد.

سيستم دربازکن و کنترل تردد:
در ساختمان هوشمند درصورتیكه در خانه نباشيم و شخصی پشت در خانه باشد میتوانيم توسط گوشی تلفن همراه او را مشاهده و يا حتی در صورت لزوم در را برای او باز كنيم.

سيستم کنترل پردهها:
با باز و بسته كردن پردهها میتوان نور (و حتی دما) داخل اتاقها را به نحو مطلوبی كنترل كرده و همچنين كمك كرد تا صرفه جويی بيشتری در مصرف انرژی انجام گيرد.كنترل پردهها نقش بسيار مهمی در استفاده بهينه ازانرژی خورشيد و كاهش مصرف انرژی الكتريكی دارد و استفاده از اين قابليت در ساختمان هوشمند بين 9تا ۳2درصد باعث كاهش مصرف انرژی میشود.

منبع : کتاب درسی پودمانی