• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

خانه هوشمند

خانه خانه هوشمند

خانه هوشمند

خانه هوشمند

در این مقاله در ابتدا به آشنايی با مفهوم خانه هوشمند و هوشمند سازی منزل و هوشمند سازی و سپس به اهداف هوشمند سازی منزل خواهیم پرداخت .

آشنايی با مفهوم خانه هوشمند


به كــــــارگيری امـــكاناتی كه خـــــانه را در اصطلاح هوشمند ( ( Smartمیكند، همواره يكی از مواردی بوده است
كه بشر توجه زيادی به آن داشته است. خانه هوشمند به خانهای گفته م یشود كه ساكنين آن، بتوانند تجهيزات الكتريكی و الكترونيكی خانه خود را از راه دور و نزديك تنظيم و كنترل كنند و نيز بتوانند برنامه های مختلف و سناريوهای متنوعی را برای آن تجهيزات تعريف و اجرا نمايند.
هوشمندسازی منزل  باعث میشود بتوان كارهای زيادی را با زحمت كمتری انجام داد. كارهايی مانند تنظيم تهويه، روشن و خاموش كردن لامپها مطابق زمانبندی. بنابراين يكسری كارها در ساعات خاصی از شبانه روز به صورت خودكار انجام خواهد شد.
هوشمندسازی منزل  بهره وری از انرژی را نيز افزايش میدهند. برای مثال میتوان ترموستات هوشمند را طوری تنظيم كرد كه خانه چقدر گرم يا سرد باشد و لذا دما را به طور خودكار تنظيم كرد. همچنين وقتی كسی در خانه نباشد اين ترموستات به حالت «راه دور» رفته و با تنظيم دمای خانه، مبلغ قبض های استفاده از وسايل گرمايشی و سرمايشی كمتر خواهد شد.

هدف از هوشمند سازی منزل


هدف از اجرای هوشمند سازی منزل ، تبديل خانه به يك خانه متمايز و مدرن، با مصرف بهينه انرژی و امن با مديريت هوشمند میباشد.

 به طور خلاصه هدف از هوشمند سازی منزل  را میتوان به صورت زير خلاصه كرد:
صرفه جويي در مصرف انرژي امنيت آسايش
الف) صرفه جويی در مصرف انرژی
كنترل هوشمند روشنايی ها با توجه به حضور افراد
كنترل هوشمند سيستم سرمايش، گرمايش با توجه به دمای محيط كنترل هوشمند روشنايی ها با توجه به نور طبيعی روز نور خورشيد
ب) آسايش و امنيت ساکنين
بالا بردن كيفيت زندگی با فراهم نمودن نور و دمای
دلخواه ساكنين
اعلام نشت گازهای خطرناک و قطع آن
كنترل تجهيزات با اپليكيشن گوشی تلفن همراه ويا تبلت
كنترل تجهيزات برقی با استفاده از سناريوهای دلخواه
فعال و غيرفعالسازی تجهيزات مطابق برنامه
زمانبندی امكان مشاهده و نظارت بر وضعيت تجهيزات از طريق نرم افزار
 
 
منبع : کتاب درسی پودمانی