• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

شبکه های بیسیم

خانه شبکه های بیسیم

شبکه های  بیسیم

شبکه های بیسیم

یکی از خدمات شبکه ایجاد شبکه خانگی و تجاری بیسیم قدرتمند دوطرفه، شبکه محلی نام دارد و از حروف اختصاری WLAN1برای بیان آن استفاده می شود .

شبکه های  بیسیم


شبکه خانگی و تجاری بیسیم قدرتمند دوطرفه، شبکه محلی نام دارد و از حروف اختصاری WLAN1برای بیان آن استفاده می شود . یک شبکه محلی بیسیم می تواند منطقه ای به شعاع 100متر را تحت پوشش قرار داده و معمولاً بیش از 200دستگاه ارتباطی را به یکدیگر مرتبط نماید.
برخلاف شبکه های گسترده بیسیم که پرهزینه و نیاز به مجوز دارند، یک شبکه محلی بیسیم روی طیف بدون مجوز ارسال می شود. این شبکه بوسیله کامپیوترها ، ابزارهای ارتباطی دستی و برخی تلفنهای سلولی جدید مورد استفاده قرار می گیرد. شرکتهای تجاری نیز از فرستنده های محلی در داخل ساختمان استفاده می کنند. از دیگر مزایای شبکه بیسیم محلی، عرض باند گسترده و تنوع تجهیزات می باشد. ازطرفی سرعت ارسال داده ها در شبکه های محلی مگابیت برثانیه بوده در حالیکه درتلفنهای سلولی برحسب کیلوبیت برثانیه می باشد.
محبوبترین استاندارد، اترنت بیسیم(IEEE802.11b) با محدوده تحت پوشش 100متر می باشد و سرعت ارسال آن11مگابیت برثانیه است. این استاندارد روی طیف بدون مجوز 2/4گیگاهرتز ارسال می شود. دستگاههای ، Bluetooth تلفن های بیسیم و شبکه های رادیویی خانگی نیز در این فرکانس عمل می کنند و می توانند سبب بروز تداخل گردند. شبکه های محلی بیسیم دارای مزایای عمده زیر هستند.
-
قابلیت جابه جا پذیری : کاربران محلی شبکه های بیسیم در هر نقطه ای از شبکه، قادر به دسترسی به اطلاعـات شبکه میباشند. طبیعی است این امکان در شبکه های با سیم دیده نمیشود.
-
نصب سریع وآسان : نصب شبکه و خدمات شبکه  های محلی بیسیم به سرعت و به آسانی امکان پذیر است و برخلاف شـبکه هـای محلی سیم دار نیاز به صرف وقت و هزینه برای کابل کشی نمیباشد.
-
انعطاف پذیری در نصب : شبکه های محلی بیسیم به راحتی قابل گسترش مـیباشـند و بـا انعطـاف پـذیری بـالا میتوان این نوع شبکه ها را پیاده سازی نمود.
-
کاهش هزینه ها : هر چند تجهیزات مورد نیاز شبکه های محلی بیسیم به مراتب بیشتر از شبکه های محلـی سـیم دار است ولی هزینه نصب، نگهداری و توسعه این شبکه ها کمتر از شبکههای محلی سیمدار میباشـد، بنـابراین در دراز مدت هزینه این شبکهها کمتر از شبکه های با سیم خواهد بود.
-
مقیاس پذیری : شبکه های محلی بیسیم جهت ارضاء نمودن نیازهای موجود در شبکه، قادر بـه پیـاده سـازی بـا ساختار متنوعی میباشند. پیکره بندی این شبکه ها به راحتی قابل تغییر است و همچنـین توسـعه و گـسترش آنهـا آسان میباشد

.
برخی از کاربردهای مهم شبکه های محلی بیسیم به شرح زیراست:

الف) در بیمارستانها، پزشکان و پرستارها با استفاده از یک کامپیوتر قابل حمل کیفی قادر به اتصال به شبکه های محلـی بیسیم میباشند و بدین ترتیب در هر نقطه از بیمارستان و درهرلحظه میتوانند از اطلاعات پزشکی موجود در شبکه استفاده نمایند.
ب) گروه های حسابداری و شرکت های مشاوره ای با استفاده از امکانات شبکه های محلی بیسیم با سرعت بالا قـادر بـه انجام وظایف خود میباشند.
ج ) دانشجویان دانشگاهها با استفاده از امکانات شبکه های محلی بیسیم در هر نقطه از دانشگاه قادر بـه ورود بـه شـبکه اینترنت و همچنین استفاده از منابع کتابخانه میباشند.
د )  مدیران شبکه های کامپیوترای در محیطهای متغیر، با استفاده از شبکههای محلی بیسیم بالاسری مورد نیـاز بـرای توسعه و تغییرات در شبکههای کامپیوترای را به شدت کاهش میدهند.
ه)  سایتهای آموزشی در سازمان های حرفه ای و همچنین دانشجویان دانشگاه ها با استفاده از شبکههای محلی بیسیم به راحتی قادر به دسترسی اطلاعات و مبادله اطلاعات و آموزش از راه دور میباشند.
و ) مدیران شبکه های کامپیوترای برای نصب شبکه های محلی کامپیوترای در ساختمانهای قدیمی ومستهلک بدون نیاز به اعمـال تغییرات در ساختمان ، قادر به نصب شبکه های محلی بیسیم میباشند .
ز) کارمندان شعبات مختلف اداره ها با نصب و پیکره بندی مناسب شبکه های محلی بیسیم، نیـاز بـه سیـستم اطلاعـات مدیریت اطلاعاتی( ( MIS1محلی ندارند؛ بلکه به راحتی قادر به استفاده از سیستم مـدیریت اطلاعـات شـعبه مرکـزی خـود میباشند.
ن )  کارگران انبارها و کارخانجات با استفاده از امکانات شبکه هـای محلـی بیـسیم، قـادر بـه مبادلـه اطلاعـات بـا بانـک اطلاعاتی مرکزی خود میباشند و بدین وسیله بهره وری بیشتری قابل دستیابی میباشد .
ی )  مقامات و مدیران اجرایی با استفاده از شبکه های محلی بیسیم در جلسات خود قادر به تصمیم گیـریهـای سـریع و فوری از طریق دستیابی به اطلاعات موجود در شبکه میباشند

منبع : شبکه های کامپیوتری (دکتر محمد حسین یغمایی مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد)