• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

کابل شبکه

خانه کابل شبکه

کابل شبکه

کابل شبکه

یکی از خدمات شبکه تامین تجهیزات شبکه که در این مقاله به یکی از تجهیزات شبکه به نام کابل شبکه پرداخته شده که شامل انواع کابل شبکه میباشد .

برای جابجا شدن دادهها در شبکه، به بستری نياز میباشد که به آن محيط انتقال میگويند.
محيط انتقال به دو دسته کلی سيمی و بی سيم تقسيم میشود.
محيط انتقال سيمی( کابلی ) Wired
محيط انتقال سيمی خود به دو دسته تقسيم میشود:
الف) کابل مسی :  که از يک يا چند رشته سيم مسی برای انتقال سيگنالهای الکتريکی استفاده میشود.
ب) کابل فيبر نوری : يا از چند رشته تار نازک از جنس ترکيبات مخصوص مانند پلاستيک فشرده يا سيليس که ضريب شکستی نزديک ضريب شکست شيشه دارند استفاده میشود.
در محيط انتقال سيمی کابلی( Wired ) سه نوع کابل شبکه متداول وجود دارد:
الف)  کابل هم محور Coaxial مانند کابل آنتن تلويزيون رنگی
ب) کابل زوج به هم تابيده Twisted Pairمانند سيم تلفن
ج)  کابل فيبر نوری
الف)  کابل هم محور :Coaxialدر واقع ترکيبی از Coو Axialبه معنی هم محور میباشد و از چهار بخش تشکيل شده است.
ــ مغز مسی Copper Coreکه وظيفه آن هدايت سيگنال الکتريکی میباشد که میتواند تک رشتهای يا چند رشتهای باشد.
ــ عايق داخلی  : Inner Insulatorعايق بين مغز مسی و محافظ سيمی( توری)است

ــ محافظ توری ( بافته شده) سيمی : Shielding Wire Meshاز سيگنالهای انتقالی در مقابل نويز حفاظت میکند.
- عایق بیرونی (Outer Insulator)

از کابل کواکسيال در همبندی خطی استفاده میشود.
ب)  کابل زوج به هم تابيده  : TPدر سادهترين شکل کابل TP از يک زوج سيم مسی شبيه سيم تلفن تشکيل شده اند، اما کابل هايی که در شبکه رايانه ها مورد استفاده قرار میگيرند شامل چهار زوج سيم میباشند. علت تابيده بودن سيمها به هم آن است که ً اولا ميدان مغناطيسی در اطراف خود بر اثر القاء به وجود نياورند و ً ثانيا اثرات نويز القاء شده روی خود را تا اندازهای خنثی نمايند. در مقاله قبلی انواع کابل شبکه بهم تابیده بررسی شد.

کابل فيبر نوری: فيبر نوری يکی از محيطهای انتقال داده با سرعت بالا است. فيبرنوری دادههای ديجيتال(پالسهای الکتريکی ( را به صورت پالسهای نور هدايت میکند پس در دوانتهای فيبر نوری مبدلهای پالس الکتريکی به نور و بالعکس وجود خواهد داشت

يک کابل فيبر نوری از پنج بخش تشکيل شده است:
١ــ هسته : Coreهسته نازک شيشه ای در مرکز فيبر که سيگنالهای نوری در آن حرکت
مینمايند.
٢ــ روکش : Claddingبخش خارجی فيبر بوده که دورتادور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نورمنعکس شده به هسته میگردد.
٣ــ بافر رويه  (Buffer Coatingروکش پلاستيکی رنگی که باعث حفاظت و نگهداری فيبر میشود و همچنين برای تشخيص فيبر در سر ديگر کابل برای اتصال سوکتها.
٤ــ الياف قوی  : Strengthening fibersبرای بالا بردن قدرت کشش کابل فيبرنوری
٥ــ روکش بيرونی کابل : Cable Jacketروکش پلاستيکی بيرونی کابل فيبر نوری

منبع : کتاب شبکه های رایانه ای دوره یازدهم تحصیلی