• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

انواع شبکه

خانه انواع شبکه

انواع شبکه

انواع شبکه

از نظر وسعت، میتوان شبکه های کامپیوتری را به سه نوع مختلف تقسیم بندی نمود که یکی از خدمات شبکه ارتباط نماگستر هم میباشد در این مقاله به انواع شبکه خواهیم پرداخت

از نظر وسعت، میتوان شبکه های کامپیوتری را به سه نوع مختلف تقسیم بندی نمود که  عبارتند از:


شبکه های محلی  : LAN

این نوع شبکه هـا که خدمات شبکه ی شرکت را هم شامل میشود . دارای وسـعت بـسیار کمـی مـیباشـند و معمـولاً در سـطح یـک ساختمان نظیر یک اداره کوچک و دانشکده های مختلف یک دانشگاه نصب و راه اندازی میشوند. شبکه های محلی جهت اشتراک منابع سخت افزاری مثل چاپگر( و منابع نرم افزاری) مثل برنامه هـای کـاربردی و بانـکهـای اطلاعـاتی، بـین کامپیوترهای شخصی و یا ایستگاههای کاری استفاده میشوند. درشبکه های محلـی یکـی از کـامپیوترهـای شـبکه کـه معمولاً از سرعت بالا و حجم حافظه زیادی برخوردار است؛ به عنوان سرویس دهنده شبکه استفاده میشود. نرم افزارهـا و داده های لازم درسرویس دهنده شبکه ذخیره سازی میشود و سایر ایستگاههای شبکه که مشتری 5نام دارند، قادر بـه استفاده از آنها میباشند. سرعت انتقال اطلاعات در شبکه های محلی بسیار بالا میباشد. نویزپذیری اطلاعـات و احتمـال اتلاف داده ها در شبکه های محلی بسیار پایین است. شبکه های محلـی معمـولاً دارای تملـک خـصوصی مـیباشـند. شبکه های اترنت، حلقه نشانه و گذرگاه نشانه مثالهایی از این نوع شبکه ها میباشند.


شبکه های شهریMAN:

همانطوری که از نام این شبکه هـا معلـوم مـیشـود، شـبکه هـای شـهری از نظـر گستردگی در سطح یک شهر میباشند.که یکی دیگر از خدمات  شبکه ارتباط نماگستر میباشد . از شبکه های شهری می توان برای اتصال شبکه های کوچکتر محلی بـه یکـدیگر استفاده نمود. همچنین شبکه های انفرادی مثل شبکه تلوزیون کابلی که در سطح شهر گـستردگی دارد نیـز ازایـن نـوع شبکه ها میباشد. چنانچه شرکتی دارای چندین شعبه در سطح شهر باشد، با استفاده از امکانات شبکه های شهری، قادر به اتصال شبکه های محلی خود به یکدیگر است. شبکه های شهری میتوانند به هر دو صورت خصوصی و یا عمومی اداره و مدیریت شوند. به عنوان مثال شبکههای DQDB و  SMDS از نوع شبکه های شهری میباشند.


شبکه های گسترده WAN:

این نوع شبکه ها دارای وسعت بسیار زیادی درسطح یک کـشور و یـا حتـی کـل جهان  میباشند. به عنوان مثال شبکه های ملی هر کـشور و یـا شـبکه جهـانی اینترنـت و شـبکه تلفـن، نمونـه هـایی از شبکه های گسترده هستند. برخلاف شبکه های محلی که به سخت افزار خاصی وابسته میباشند، در شبکه های گـسترده امکان استفاده از تجهیزات متفاوتی که در فواصل طولانی به یکدیگر متصل شده اند، وجود دارد. شبکههای گـسترده ای
که توسط یک شرکت مدیریت و مورد استفاده قرار می گیرنـد، شـبکههـای enterprise نامیـده مـی شـوند. برخـی از استانداردهای شبکه های گـسترده عبارتنـد از : ATM, ISDN, MPLS7

منبع :

شبکه های کامپیوتری (دکتر محمد حسین یغمایی مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد)