• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

معرفی خطوط 4 رقمی و 5 رقمی

خانه معرفی خطوط 4 رقمی و 5 رقمی

معرفی خطوط 4 رقمی و 5 رقمی

معرفی خطوط 4 رقمی و 5 رقمی

در این مقاله به معرفی خطوط 4 رقمی و خطوط 5 رقمی و تجهیزات لازم برای راه اندازی خطوط 4 رقمی و خطوط 5 رقمی خواهیم پرداخت .

نام محصول: كدهای دورشوال سرشماره 4 و 5 رقمی

- معرفی:
این نوع شماره شامل کدهای مورد نیاز جهت تامین خطوط داخلی متقاضیانی مانند بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، فعالان تجاری ، ارگان و شرکتها و... است که جهت مدیریت تماس های متعدد همزمان مشترکین با متقاضی (تا 1000تماس در کدهای 5 رقمی و تا 10000تماس در سرشماره 4 رقمی ) واگذار می شود. ضمن اینکه از ویژگی های این کدها سهولت در شماره گیری و به یاد سپاری آنها نیز می باشد.
مشترکان شماره های دوطرفه همچنین می توانند 10000شماره ( برای تلفن 4 رقمی ) و 1000 شماره برای تلفن 5 رقمی تلفن مستقیم خود را به عنوان خطوط داخلی در نظر بگیرند .
كد چهار رقمی یک طرفه(4-4)
این کد صرفا4 رقم بوده و بصورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکان با دارنده کد را فراهم می کند.
كد چهار رقمی دو طرفه ( 8 – 5)
این کد ترکیبی از یک شماره چهار رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و چهار رقم دیگر به عنوان شماره  1000های داخلی دارنده کد می باشد ، که تعداد 1000 شماره بصورت دوطرفه جهت سیستم سانترال  (PABX ) به متقاضیان ارائه می گردد.
 
در صورت نیاز متقاضی به اپراتور ، این امکان وجود دارد که با تعیین یک رقم به عنوان رقم پنجم کد پس از چهار رقم اختصاص یافته توسط شرکت مخابرات یک کد پنج رقمی جهت اپراتور تامین گردد. بدین ترتیب مابقی شماره های خطوط داخلی قابل استفاده خواهد بود.
كد پنج رقمی یک طرفه ( 5-5(
این کد صرفا شامل5 رقم بوده و به صورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس ازسوی مشترکان با دارنده کد را فراهم می کند.
كد پنج رقمی دو طرفه (8-8 (
این کد بصورت ترکیبی از یک شماره پنج رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و سه رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد میباشد ، که تعداد 1000 شماره با قابلیت برقراری تماس بصورت دو طرفه را جهت سیستمهای سانترال ( PABX) به متقاضیان ارائه می دهد .
 
تجهيزات مورد نياز:
 
  • لینک E1 یا PRIیا PABX
  • تجهیزات سانترال
  • مودم جهت اتصال به تجهیزات مخابراتی ( همسان با تجهیزات مخابراتی)
ارتباط یک طرفه :
برقراری یک طرفه مکالمات به سمت شماره ، به نحوی که برقراری مکالمه از سمت شماره به سمت سایر مقاصد امکان پذیر نمی باشد.
ارتباط دو طرفه :
برقراری مکالمات به سمت شماره و بالعکس وجود دارد.